このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー

ระบบกักพืชของญี่ปุ่นในกรณีนำพืชจากญี่ปุ่นไปต่างประเทศ

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชจะดำเนินการตรวจสอบการส่งออกตามเงื่อนไขการกักพืชของประเทศคู่ค้าที่ร้องขอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเข้ามาและการแพร่กระจายของโรคและแมลงศัตรูพืช
เงื่อนไขการกักพืชที่ประเทศปลายทางร้องขอ

ข้อกำหนดการนำพืชจากประเทศญี่ปุ่นออกต่างประเทศ

พืชอาจเข้าข่ายเป็นสิ่งต้องห้ามหรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบการส่งออก
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศคู่ค้าที่ส่งออกและชนิดของพืช

ขั้นตอนการกักพืชที่ส่งออกในประเทศญี่ปุ่น

มีขั้นตอนดาเนินการต่าง ๆ เช่น การยื่นใบคาร้องขอตรวจสอบพืชที่ส่งออก การดาเนินการตรวจสอบพืช และการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช เป็นต้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการนำพืชออกและการขอรับใบรับรองปลอดโรคพืช
 

เคาน์เตอร์ตรวจกักกันโรคในการนำออกในสนามบิน

สามารถรับการตรวจสอบการนำพืชออกได้ที่เคาน์เตอร์ตรวจกักกันโรคในการนำออกในสนามบินต่อไปนี้

สนามบินชิโตเสะ(PDF:380KB) ผู้โดยสารระหว่างประเทศอาคารผู้โดยสารชั้น 3 ห้อง CIQ นิทรรศการ

สนามบินฮาเนดะ(PDF:467KB) เทอร์มินอลผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 ใกล้เคาน์เตอร์เช็คอิน “L”

สนามบินนาริตะ(PDF:196KB)   อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 4ทางตอนเหนือปีก  อาคารผู้โดยสาร  2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์กลุ่มภาคเหนือ 32

สนามบินชูบุ(PDF:181KB) อาคารผู้โดยสาร 1 (ชั้น 3) ใกล้เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน A

สนามบินคันไซ(PDF:384KB)  อาคารเทอร์มินอล 1 ทิศเหนือ ชั้น 4 ใกล้ประตูผู้โดยสารขาออกทิศเหนือ

สนามบินฟุคุโอกะ(PDF:261KB)  อาคารเทอร์มินอลผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 ฝั่งทิศใต้ ตรงข้ามเคาน์เตอร์เช็คอิน “M”
 

 เงื่อนไขการกักกันโรคของประเทศปลายทาง

ระบุเงื่อนไขการกักกันโรคที่ประเทศปลายทางต้องการให้ดำเนินการ ในการนำพืชหลัก (ผัก ผลไม้ ฯลฯ) ออกจากประเทศต้นทางด้วยการขนส่งสินค้า ส่งไปรษณีย์ หรือเป็นสัมภาระติดตัว 

ตารางเงื่อนไขการนำออกอย่างง่าย (การขนส่งสินค้า)(PDF:190KB) (ภาษาอังกฤษ)

ตารางเงื่อนไขการนำออกอย่างง่าย (ไปรษณีย์)(PDF:190KB) (ภาษาอังกฤษ)

ตารางเงื่อนไขการนำออกอย่างง่าย (สัมภาระติดตัว)(PDF:190KB) (ภาษาอังกฤษ)


ข้อควรระวังในการใช้งาน
ข้อมูลที่ระบุอยู่มีความถูกต้องอย่างแน่นอน แต่อาจมีเนื้อหาผิดไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎการกักกันโรคของแต่ละประเทศ
ในการนำออกจริง ขอแนะนำให้ตรวจสอบเงื่อนไขการรับเข้าล่าสุดของประเทศปลายทาง กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องเกษตรกรรมหรือหน่วยงานรับผิดชอบการกักกันโรคพืชของประเทศปลายทาง ผ่านผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้รับของในประเทศปลายทาง หรือตรวจสอบกับสถานทูตของประเทศนั้น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เงื่อนไขการกักกันโรคที่ระบุนี้ เป็นเพียงสิ่งที่แต่ละประเทศเรียกร้องในการกักกันโรคพืชเท่านั้น แม้ว่าจะเงื่อนไขนี้จะระบุว่านำเข้าได้ แต่อาจนำเข้าจริงไม่ได้เนื่องจากอนุสัญญากรุงวอชิงตันหรือกฎหมายอื่น ๆ ของแต่ละประเทศ

สำหรับสิ่งที่ไม่มีระบุอยู่ในตารางอย่างง่ายข้างต้นนี้หรือเงื่อนไขการกักกันโรคของประเทศปลายทาง กรุณาสอบถามกรมป้องกันโรคระบาดพืช หรือหน่วยงานตรวจกักกันโรคพืชหรือสถานทูตในประเทศญี่ปุ่นของประเทศปลายทาง
 

แบบฟอร์มคาร้องขอตรวจสอบการส่งออก

ในการเข้ารับการตรวจสอบการส่งออก จำ เป็นต้องยื่นใบคำ ร้องขอตรวจสอบการส่งออก
ซึ่งใบรับรองสุขอนามัยพืชจะจัดทำ ขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ
ดังนั้นกรุณากรอกใบคำ ร้องขอตรวจสอบการส่งออกพืชและผลิตผลพืช เป็นภาษาอังกฤษ
โดยคุณสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องดังกล่าวได้ที่นี่ (แบบฟอร์ม : ไมโครซอฟต์เวิร์ด, ขนาดไฟล์ : 96 KB) กรุณาดูอ้างอิงได้ที่ ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องนี้

ชื่อเรือ (เครื่องบิน) ที่จะบรรทุกออก กรุณากรอกชื่อเรือหรือชื่อเครื่องบินที่บรรทุกพืชหรือของอื่น ๆ ที่ส่งออก แต่ในกรณีที่ยังไม่ทราบชื่อเรือหรือชื่อเครื่องบิน และกรณีที่ขนส่งทางไปรษณีย์หรือถือพกติดตัวไปเอง กรุณากรอกวิธีการขนส่งดังกล่าว (การขนส่งทางเรือ <SHIP CARGO>, การขนส่งทางอากาศ <AIR CARGO>, สัมภาระพกพา <BAGGAGE>, ไปรษณีย์ < MAIL> เป็นต้น)
สัญลักษณ์หรือหมายเลข กรุณากรอกเครื่องหมายหรืออื่น ๆ ที่แนบมากับบรรจุภัณฑ์ของพืชที่ส่งออก (กรณีที่มีระบุในใบรับรอง) Iหากบรรจุภัณฑ์ไม่มีเครื่องหมายสำหรับจำแนก โปรดระบุว่า “NONE”
กำหนดการวันที่จะบรรทุก ใส่กำหนดการวันที่จะบรรทุกใส่เรือหรือเครื่องบิน แต่ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในกรณีการส่งไปรษณีย์
ชื่อท่าเรือต้นทาง ใส่ชื่อท่าเรือหรือสนามบินที่จะบรรทุกใส่เรือหรือเครื่องบิน แต่ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในกรณีการส่งไปรษณีย์
ช่องทางเข้า ใส่ชื่อท่าเรือหรือสนามบินที่จะไปในประเทศปลายทาง แต่ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในกรณีการส่งไปรษณีย์
ประเทศผู้นำเข้า กรุณากรอกชื่อประเทศคู่ค้าในการส่งออก
ชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง กรุณากรอกที่อยู่และชื่อของผู้จัดส่งพืชที่ส่งออก
ชื่อที่อยู่ของผู้รับตราส่ง กรุณากรอกที่อยู่และชื่อผู้รับพืชที่ส่งออก
เลขที่อนุญาตนำเข้าออกโดยรัฐบาลประเทศผู้นำเข้า กรุณากรอกหมายเลขใบอนุญาตนำเข้าที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศปลายทางการส่งออก ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในกรณีที่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตนำเข้า
ประเภท / ชื่อเรียก กรุณากรอกชนิด (ชื่อภาษาอังกฤษ) ของพืชที่ส่งออก และกรุณาระบุชื่อชนิด ชื่อแบรนด์ หมายเลขล็อต และอื่น ๆ กำกับไว้ด้วยตามความจำเป็น
ชื่อวิทยาศาสตร์ กรุณากรอกชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่ส่งออก
จำนวนบรรจุภัณฑ์ กรุณากรอกจำนวนและหน่วยการบรรจุหีบห่อของพืชที่ส่งออก (เช่น กล่อง ถุง ฯลฯ)
ปริมาณ กรุณากรอกปริมาณและหน่วยของพืชที่ส่งออก (เช่น น้ำหนัก จำนวนต้น ฯลฯ) สำหรับกรณีที่ระบุจำนวนเมล็ดหรือปริมาณความจุของเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ กรุณาระบุน้ำหนักกำกับไว้ด้วย
แหล่งกำเนิดสินค้า กรุณากรอกแหล่งผลิตของพืชที่ส่งออก หากแหล่งผลิตไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น กรุณากรอกชื่อประเทศแหล่งผลิตนั้นด้วย
หมายเหตุ สำหรับพืชหรือของอื่น ๆ ที่ส่งออกนั้น หากมีการฆ่าเชื้อตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า หรือหากมีรายละเอียดหรืออื่น ๆ ที่ควรระบุเพิ่มเติมเข้าไปในการดำเนินการตรวจสอบการส่งออกอื่น ๆ กรุณากรอกรายละเอียดดังกล่าวด้วย
 

คำถามที่พบบ่อย

  

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。