このページの本文へ移動

動物検疫所

メニュー

Mga Katanungan sa mga Dayuhan


Tatanungin kayo ng kawani ng Animal Quarantine Service (health official ng mga hayop) kung may dala kayong mga damit, sapatos, o anumang gamit na ginamit o sinuot ninyo nang kayo ay pumunta sa mga pasilidad na nag-aalaga ng mga hayop tulad ng mga rantso o alagaan ng baka.

Nais naming hingin ang pang-unawa at pakikiisa ng lahat.

 

Palatanungan

Ang mga sumusunod ay mga katanungan para sa mga dayuhan

Q 1. Pumunta ba kayo sa mga pasilidad na nag-aalaga ng mga hayop o rantso na nag-aalaga ng mga baka, baboy, o manok nitong nakaraang isang linggo?

Q 2. Mayroon ka bang dala ngayon na lumapat sa lupa ng rantso kung saan mayroong mga dumi o ihi ng hayop? may dala ka bang processed meat tulad halimbawa ng hamon o sausage?

Q 3. May plano ba kayong humawak o pumunta sa mga pasilidad ng mga hayop sa Japan sa loob ng isang linggo?logistics

 

 

 

 

 

 

Pamaraan ng Pagtatanong

Ang pagtatanong ay ipapaalam sa mga pasahero sa pamamagitan ng pag-brodkast sa eroplano o barkong sinasakyan at mga terminal ng pasahero. Ito ay gagawin sa mga eroplano o barko na mula sa mga bansa kung saan talamak ang foot-and-mouth disease at hog cholera, gayundin sa mga manggagaling sa mga lugar na tulad ng Africa.

Dagdag pa rito, may ilang flights at barko na mamamahagi ng mga palatanungan, at may mga kawani ng Animal Quarantine Service na personal na magtatanong sa mga pasahero sa kanilang pagdating.

 

 

Pamaraan ng pagsagot 

1. Tama sa item ng palatanugan. (Para sa mga sasagot ng "Oo")

Sa inyong pagdating sa Japan, pumunta sa estasyon ng Animal Quarantine Service na makikita sa inspection hall ng Customs.

Isasagawa ang inspeksyon sa mga kagamitan, at depende sa mga nilalaman ng inyong sagot, isasagawa ang isterilisasyon at magbibigay ng tagubilin tungkol sa kalinisan.

 

2. Hindi tama sa item ng palatanugan. (ang lahat ng sagot ay "Hindi")

Agad na ipaalam sa Customs na wala kayong dalang karne, hamon, sausage o iba pang bagay na saklaw ng inspeksyon.

Matapos sagutan ang ipinamahaging palatanungan, ibigay ito sa kawani ng Animal Quarantine Service na makikita sa inspection hall ng Customs, o ihulog ito sa kahon na eksklusibong itinakda para sa nasabing palatanungan.

 

Inspeksyon, isterilisasyon ng mga gamit, tagubilin para sa kalinisan

1. Inspeksyon at isterilisasyon ng mga gamit

Ang pathogen na sanhi ng nakakahawang sakit ay maaring kumalat sa pamamagitan ng mga damit at sapatos na inyong suot.

Dahil dito, ang mga gamit ay isasailalim sa inspeksyon at isterilisasyon kung kinakailangan.

 

<Halimbawa para sa isterilisasyon>

Mga damit, sapatos at kagamitan na maaring kapitan ng pathogen.

 

<Halimbawa ng pamaraan ng isterilisasyon>

Magpapasirit ng disinfectant, ozone gas, at iilawan ng ultraviolet rays.

 

2.  Tagubilin para sa kalinisan

Magbibigay ng mga tagubilin tungkol sa kalinisan kabilang dito ang pag-iwas sa paghawak sa mga hayop at paglilinis ng katawan at mga damit na inyong suot nang kayo ay pumunta o bumisita sa isang pasilidad na nag-aalaga ng mga hayop.

 

Mga Karaniwang Tanong

Q1:Isang buong pamilya kaming dadating sa Japan, kailangan bang magsagot ng palatanungan ang bawat isa sa amin?

A1:Kung isang pamilya kayong dadating sa Japan, isang palatanungan lamang ang kailangang sagutan at isumite ng kinatawan ng pamilya.

Q2:Naiwan ko ang palatanugan sa loob ng airoplano. Paano ang gagawin ko?

A2:Pumunta sa kawani ng Animal Quarantine Service na matatagpuan sa inspection hall ng Customs.

Q3:May sinagutan ako ng "Oo" sa aking palatanungan ngunit ito ay naihulog ko sa kahon na itinakda para sa mga palatanungan, ano ang kailangan kong gawin?

A3:Pakitawag ninyo kaagad sa  Animal Quarantine Service. Kung walang sagod sa amin, tatawag sa inyo galing sa  Animal Quarantine Service pagkatapos itinakda.

Q4:Mayroon bang sugnay na kung saan nakasaad ang pagpapataw ng parusa?

A4:Kung kayo ay magbibigay ng maling kasagutan o tatanggi sa inspeksyon o isterilisasyon, maari kayong patawan ng multa na hindi hihigit sa 300,000 yen.

  


   

Upang makita ang PDF files, kailangan ninyo ng Adobe Acrobat Reader. Kung wala kayong Adobe Reader, i-download ito mula sa banner link.Adobe Readerのダウンロードページへ