このページの本文へ移動

動物検疫所

メニュー

เกี่ยวกับคำถามของท่านที่จะเข้าประเทศ

เจ้าหน้าที่ประจำด่านกักกันสัตว์ (เจ้าหน้าที่กักกันโรคปศุสัตว์) จะเตรียมตั้งคำถามต่อผู้ที่จะเข้าประเทศ ว่า มีการพกพาเอาเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่ใช้ตอนเข้าไปในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เช่น งานเกษตรปศุสัตว์หรือในฟาร์มและเครื่องมือที่ได้ใช้ เข้ามาด้วยหรือไม่

ขอความกรุณาทุกท่านเข้าใจและโปรดให้ความร่วมมือ

 

หัวข้อคำถาม

คำถามสำหรับผู้ที่จะเข้าประเทศมีรายละเอียดตามด้านล่าง

Q 1.ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้สัมผัสโดยตรงกับสัตว์ เช่น วัว หมู หรือไก่ หรือได้เข้าไปในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์บ้างหรือไม่logistics

Q 2.มีรองเท้าหรือเสื้อผ้าที่เคยเปื้อนดิน อุจจาระสัตว์หรือไม่? และมีผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น แฮม หรือใส้กรอกในครอบครองหรือไม่ ?

Q 3. ในหนี่งสัปดาห์ ที่จะอยู่ในญี่ปุ่นมีกำหนดการที่จะได้คลุกคลีกับปศุสัตว์หรือไม่ ?

 

 

 

วิธีการถาม

ปกติ จะถามคำถามโดยใช้วิธีการประกาศแนะนำภายในท่าอากาศยานที่มีนักท่องเที่ยวหรือภายในเครื่องบินหรือเรือที่เข้ามาเทียบท่าโดยตรงซึ่งมาจากประเทศหรือภูมิภาคที่เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยรวมถึงโรคอหิวาต์หมู

หรือจะแจกคำถามให้ภายในเครื่องบินหรือเรือบางเที่ยว และเมื่อถึงที่แล้วเจ้าหน้าที่ด่านกันกันโรคสัตว์จะถามปากเปล่า

 

ตัวอย่าง ใบตารางคำถามsitumonhyo_jcte_1situmonhyo_jcte_2(PDF:2,730KB)

ตัวอย่างการกรอกใบตารางคำถาม(PDF:1,024KB)

*(นอกจากนี้ ยังมีที่เป็นภาษาเกาหลี ภาษารัสเซียด้วยพิมพ์แผ่นพับใบตารางคำถาม เชิญที่นี่ (PDF:2,624KB)

 

วิธีการตอบ

1. กรณีคำตอบตรงกับคำถาม (ในคำตอบมีคำว่า "ใช่")

เมื่อมาถึงประเทศญี่ปุ่น กรุณาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่กักกันสัตว์ของด่านศุลกากร

ทำการการตรวจสอบสิ่งของพกพา การฆ่าเชื้อโรคและการให้คำปรึกษาด้านอนามัยตามเนื้อหาของคำตอบที่ได้รับ

 

2. กรณีคำตอบไม่ตรงกับคำถาม (ในคำตอบทั้งหมดมีคำว่า "ไม่ใช่")

หากไม่มีเป้าหมายตรวจสอบ เช่น เนื้อสำหรับรับประทาน แฮม ใส้กรอก ให้ดำเนินขั้นตอนการตรวจที่ศุลกากรต่อได้เลย

กรณีได้รับแจกใบตารางคำถาม หลังจากกรอกเสร็จ ให้ยื่นแก่เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ที่ด่านตรวจศุลกากรหรือจะหย่อนลงในกล่องรับคืนใบตารางคำถามก็ได้

 

การตรวจสอบ ฆ่าเชื้อ และให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยสำหรับสิ่งของที่พกพา

1. การตรวจสอบและฆ่าเชื้อสิ่งของที่พกพา

ผู้ที่เป็นพาหะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อทางปศุสัตว์มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อผ่านทางเสื้อผ้าและรองเท้าที่สวมใส่

ดังนั้น จึงดำเนินการตรวจสอบสิ่งที่พกมา และทำการฆ่าเชื้อตามความจำเป็น

 

<ตัวอย่างเป้าหมายการฆ่าเชื้อ>

เสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์ต่างๆที่มีความเสี่ยงซึ่งติดมากับผู้ที่เป็นพาหะ

 

<ตัวอย่างวิธีการฆ่าเชื้อโรค>

ยาฆ่าเชื้อแบบ สเปรย์ โอโซนแก๊ส และการฉายรังสียูวี

2. คำแนะนำด้านสุขอนามัย

ให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยทางปศุสัตว์ เช่น การหลีกเลี่ยงการสัมผัสปศุสัตว์หลังจากเข้ามาญี่ปุ่นรวมทั้งการทำความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้าแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ที่ได้สัมผัสปศุสัตว์ และผู้ที่เข้าไปในโรงเรือนลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

 

คำถามที่มักจะพบ

Q1:ถ้าเข้าประเทศกับครอบครัว จะต้องกรอกใบตารางคำถามทุกคนไหม?

A1:ถ้าเข้าประเทศกับครอบครัว กรุณาให้ตัวแทนกรอกส่ง1ใบ

Q2:วางใบตารางคำถามไว้บนเครื่องบิน จะทำอย่างไรดี ?

A2:กรุณาแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ของศุลกากร

Q3:ทั้งๆที่ตอบ "ใช่" แต่ใส่ใบตารางคำถามลงในกล่องรับคืนใบตารางคำถามผิด จะทำอย่างไรดี ?

A3:กรุณาแจ้งด่านกักกันสัตว์อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ไม่ได้แจ้ง หลังจากเก็บรวบรวมแล้ว ทางด่านกักกันสัตว์จะติดต่อกลับไป

Q4:มีบทลงโทษหรือไม่ ?

A4:หากปฏิเสธการตอบคำถาม ตอบคำถามเป็นเท็จ หรือทำการปฏิเสธ ขัดขวาง หลบหนี การฆ่าเชื้อหรือการตรวจสอบ จะถูกปรับไม่เกิน30,0000เยน

 


  

โปรแกรม Adobe Reader เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรับชมในรูปแบบ PDF File  ท่านที่ไม่มีโปรแกรม  Adobe Readerกรุณาดาวน์โหลดจาก Link ของ BannerAdobe Readerのダウンロードページへ